Przedszkole nr 8 im. J.Ch. Andersena
tel/fax: 15 864 1484

Realizowane Programy

REALIZOWANE PROGRAMY

„Chochliki”

- „Sensoplastyka” program wspierający rozwój dziecka poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej, doświadczanie wszystkimi zmysłami w oparciu o edukację plastyczną.

- „Leśna przygoda” program mający na celu stworzenie przestrzeni dla inicjowania przez dzieci gier
i zabaw blisko natury w różnych ekosystemach, kształtowanie postawy szacunku i miłości do przyrody poprzez samodzielne jej odkrywanie.

„Słoneczka”

- „Słoneczne nutki” – program muzyczno – taneczny mający na celu zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu dzieci, rozwijanie i kształcenie poczucia rytmu i słuchu, usprawnianie koordynacji ruchowej oraz doskonalenie motoryki.

- „Sunny Kids Songs” – Słoneczne piosenki dla dzieci - program, którego celem jest stworzenie atmosfery zabawy sprzyjającej nauce języka angielskiego, oswajanie dzieci z brzmieniem języka, rozwijanie sprawności mówienia i wrażliwości na język angielski.

- „Słoneczka eksperymentują, badają i odkrywają świat” – program realizowany we współpracy z edukatorami z Sosnowca „Szaleni Naukowcy Pana Korka”, zakłada on rozwijanie aktywności poznawczej dzieci poprzez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych oraz czerpania radości z odkrywania.
W zajęciach z „Szalonymi Naukowcami Pana Korka” biorą udział wszystkie grupy z naszego przedszkola, odbywają się one co dwa miesiące według ustalonego harmonogramu:

1. Bańki mydlane – październik

2. Tajniki optyki – grudzień

3. Właściwości wody – luty

4. Naukowe kuchenne rewolucje – kwiecień

5. Lody azotowe – czerwiec

„Biedroneczki”

- „Rosnę śpiewająco – z muzyką przez świat” – program umuzykalniający, który rozbudza u dzieci otwartość na sztukę muzyczną poprzez codzienne aktywności, umożliwia zapoznanie z muzyką różnych krajów i kultur.

- „Child’s Play English” – dziecinnie prosty angielski – program opierający się na metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning), która polega na nauczaniu języka obcego poprzez integrowanie treści programowych wychowania przedszkolnego z językiem obcym (angielski), dzięki czemu dzieci traktują język obcy jako naturalne narzędzie komunikacji.

„Jeżyki”

- „Zachwyt w przedszkolu” - program edukacji w terenie, który ma na celu: stworzenie warunków umożliwiających polisensoryczne doświadczanie świata; wszechstronny rozwój dziecka poprzez bezpośredni kontakt z naturą; zaspokojenie jednej z kluczowych potrzeb rozwojowych dziecka – potrzeby ruchu; oddziaływanie terapeutyczne poprzez bezpośredni kontakt z naturą; rozwijanie kompetencji społecznych, emocjonalnych, komunikacyjnych; kształtowanie postawy badawczej, samodzielności i kreatywności.

„Krasnoludki”

„Krasnoludki” – przyjaciele przyrody” - głównym założeniem programu jest wykorzystanie
i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo – ekologicznej poprzez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie; rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; dostrzeganie piękna otaczającego świata przyrody; uczestniczenie w bezpośrednich obserwacjach i kontaktach z przyrodą; poznanie różnych ekosystemów występujących w najbliższej okolicy (las, łąka, ogródek, pole, sad); zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony przyrody; budzenie przyjaznego stosunku do roślin i zwierząt poprzez kształtowanie właściwych postaw i zachowań; rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz umiejętności obserwacji i wnioskowania; wyrabianie tolerancji do wszystkiego, co żyje; preferowanie aktywnych form wypoczynku na łonie przyrody; rozbudzanie ciekawości i obserwacji przyrody podczas eksperymentów; propagowanie zdrowego stylu życia; zapoznanie dzieci z tematem rolnictwa i produktami ekologicznymi.

„Smerfy”

„Smerfne przysmaki” to cykl zajęć, w czasie których dzieci mają możliwość zapoznać się ze sposobami zdrowego odżywiania oraz przygotować różne dania tj.: desery, słodkie wypieki, soki, koktajle, kolorowe kanapki i szaszłyki, gofry oraz pizzę. Celem programu jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych; utrwalanie podstawowych nawyków higienicznych i żywieniowych, zapoznanie ze sprzętami kuchennymi oraz zasadami bezpiecznego korzystania z nich; nauka nakrywania do stołu oraz zasad zachowania przy stole; wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie poczucia sprawstwa; rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej, spostrzegawczości, percepcji słuchowej, wzrokowej, dotykowej; rozwijanie i doskonalenie zmysłu smaku oraz węchu podczas przygotowywania i degustacji potraw; czerpanie radości ze wspólnego przygotowywania posiłków.

28-01-2022, Agata Karwacka
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.