Przedszkole nr 8 im. J.Ch. Andersena
tel/fax: 15 864 1484

Regulamin Rady

Regulamin Rady Rodziców

W ustawie o systemie oświaty, w Rozdziale IV – Społeczne organy w systemie oświaty, w art. 53. 1. została określona konieczność działania w przedszkolu Rady Rodziców. Ten organ stanowi reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony regulamin swojej działalności (art. 53.4. ustawy), w którym w szczególności określa się:

1.wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2.szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców przedszkola.

Ponadto w regulaminie określa się zasady prowadzenia gospodarki finansowej zgromadzonymi przez Radę Rodziców środkami finansowymi.

Regulamin Rady Rodziców

PRZEDSZKOLA NR 8 IM. J. CH. ANDERSENA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W STASZOWIE

(podst. prawna: art. 53.1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

I. Postanowienia ogólne

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi
w Staszowie.

II. Zadania Rady Rodziców

1.Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.

2.Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci.

3.Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.

4.Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o planowanych działaniach na rzecz przedszkola, udzielanej pomocy oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

5.Współ organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych.

III. Kompetencje Rady Rodziców

1.Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego przedszkola,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci.

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego lub programu profilaktyki, program ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem.

1.Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

2.Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

3.Opiniowane i wybór ofert zajęć dodatkowych.

4.Rada Rodziców może upoważnić dyrektora do podpisania umów na prowadzenie zajęć dodatkowych opłacanych przez rodziców.

IV. Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców

1.Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu grupowym w każdym roku szkolnym.

2.Termin pierwszego zebrania rodziców w każdym roku szkolnym ustala dyrektor przedszkola.

3.Spośród rodziców wybranych do Rady Oddziałowej wyłania się w drodze tajnych wyborów Radę Rodziców Przedszkola.

4.W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

5.Wybory przedstawicieli Rady Oddziałowej do Rady Rodziców przeprowadza wychowawca oddziału.

6.Zadania komisji skrutacyjnej w przeprowadzeniu głosowania do Rady Rodziców:

a)rozdanie kart do głosowania; na karcie rodzice podkreślają imiona i nazwiska trzech kandydatów mających reprezentować rodziców w Radzie Rodziców,

b)nadzorowanie przebiegu głosowania,

c)policzenie głosów na kartach do głosowania,

d)podanie wyników do wiadomości wychowawcy i rodziców.

1.Za wybranych do Rady Rodziców uważa się ośmiu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

2.W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną turę głosowania.

3.Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:

- złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,

- odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady Rodziców, po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

V. Skład i tryb powoływania Zarządu Rady Rodziców

1.Rada Rodziców składa się z przewodniczącego, z – cy przewodniczącego, skarbnika, sekretarza, komisji rewizyjnej, w skład której wchodzi 4 członków Rady Rodziców.

2.Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący.

3.Osoby wymienione w pkt 1 wybierane są spośród członków Rady Rodziców na pierwszym jej posiedzeniu.

4.Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.

5.Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Rady Rodziców w głosowaniu tajnym, na wniosek członka Rady Rodziców przyjęty przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym.

1..Zadania dyrektora przedszkola podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:

a)przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

b)przeprowadzenie głosowania,

c)policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

2.Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców obecni na zebraniu.

3.Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

4.Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.

5.W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w związku z uzyskaniem równej ilości głosów – o wyborze przewodniczącego decyduje kolejna tura głosowania.

6.Przewodniczący przejmuje prowadzenie zebrania i przeprowadza wybór kolejnych osób wchodzących
w skład zarządu Rady Rodziców.

7.Kandydaci na skarbnika i członków komisji rewizyjnej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

8.Wybór skarbnika i komisji rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.

9.W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w związku z uzyskaniem równej ilości głosów – o wyborze skarbnika lub komisji rewizyjnej decyduje kolejna tura głosowania.

VI. Zadania członków Rady Rodziców

Zadania przewodniczącego:

1.Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców.

2.Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy.

3.Opracowanie kwartalnego harmonogramu dyżurów członków Rady Rodziców przy pobieraniu składek na fundusz Rady Rodziców.

4.Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Rodziców.

5.Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców.

6.Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola.

Zadania skarbnika:

1.Opracowanie preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny.

2.Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców.

3.Prowadzenie „Książki wpływów i wydatków”.

4.Pobieranie wyciągów z rachunku bankowego Rady Rodziców.

5.Pobieranie wypłat z konta bankowego Rady Rodziców.

6.Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców

Zadania komisji rewizyjnej Rady Rodziców:

1.Dokonywanie raz na półrocze kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców.

2.Składanie rocznego sprawozdania z kontroli działalności finansowej Rady Rodziców.

VII. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców:

1.Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, w szczególności z wpływów z organizacji kiermaszów, festynów, z darowizn.

2.Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym.

3.Rodzice mogą wpłacać składkę za jeden miesiąc lub inny zadeklarowany okres.

4.Wysokość składki na rodzeństwo uczęszczające do przedszkola wynosi: 1 dziecko – 100%, 2 i kolejne dziecko – 50%.

5.Rada Rodziców, na pisemną prośbę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić rodziców z wnoszenia części składki, w wysokości 50%.

6.Wpłaty przyjmowane są na druki kwitariusza przychodowego stanowiące druki ścisłego zarachowania lub na rachunek bankowy Rady Rodziców.

7.Fundusze Rady: wpływy na rachunek bankowy oraz obrót gotówki są ewidencjonowane w „Księdze wpływów i wydatków”.

8.Fundusze mogą być przeznaczone na zakup wyposażenia, opłacenie koncertów, spektakli teatralnych, wyjść do kina, wycieczek, imprez okolicznościowych, upominków dla dzieci, zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, elementów strojów i dekoracji, szkoleń dla rodziców, środków i materiałów plastycznych, innych artykułów wynikających z organizacji pracy przedszkola.

9.Zakupione pomoce, wyposażenie i inne elementy wykazujące dłuższą trwałość użytkowania są rejestrowane w „Ewidencji wyposażenia” i za zgodą Rady Rodziców stanowią własność przedszkola.

10.Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania funduszem Rady Rodziców, zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków, w zakresie pogotowia kasowego w wysokości 1000 zł.

11.Pozostałe środki finansowe zgromadzone na funduszu Rady Rodziców będą przekazywane na rachunek bankowy Rady Rodziców.

VIII. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

1.Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków danego organu.

2.Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo jego przewodniczący.

3.Uchwały Rady Rodziców są protokołowane w księdze protokołów. Oddziałowe Rady Rodziców decydują samodzielnie, czy i jak protokołować własne uchwały. Za księgę protokołów Rady Rodziców i jej właściwe prowadzenie odpowiada przewodniczący.

IX. Postanowienia końcowe

1.Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

2.W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.

3.Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% jej członków.

4.Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w Regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.

5.Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.

6.Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący. W zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków. Zebrania zwołuje się nie rzadziej niż raz na kwartał.

7.Prowadzący posiedzenie Rady Rodziców zaprasza do udziału (z głosem doradczym) dyrektora przedszkola i ewentualnie innych członków Rady Pedagogicznej.

8.Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. Protokolant posiedzeń Rady Rodziców stanowi dokumentację przedszkola.

9.Protokoły z posiedzeń Rady Rodziców sporządza osoba wskazana przez przewodniczącego Rady Rodziców.

10.Rada Rodziców może wybrać stałego protokolanta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.09.2017 r.

………………………….………………...... ……………………………………………….…….....

(pieczęć Rady Rodziców i podpisy członków) (podpis i pieczęć dyrektora przedszkola)

Uchwała nr 1

Rady Rodziców Przedszkola Nr 8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie

z dnia 21.09.2017 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Rodziców

PRZEDSZKOLA NR 8 IM.J.CH.ANDERSENA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W STASZOWIE

Na podstawie art. 53.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), Rada Rodziców postanawia:

§ 1

Uchwalić Regulamin Rady Rodziców Przedszkola.

§ 2

Regulamin Rady Rodziców stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców

.....................................................................

21-10-2017, Agata Karwacka
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.