Przedszkole nr 8 im. J.Ch. Andersena
tel/fax: 15 864 1484

Statut

Nowelizacja
Statutu
Przedszkola nr 8 im. J. Ch. Andersena
z Oddziałami Integracyjnymi
w Staszowie

Aneks nr 2

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

Dodaje się do § 6 pkt 16 i pkt 17

pkt 16 otrzymuje brzmienie:

Organizowane w Przedszkolu nr 8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
i wspieranie jego rodziny obejmuje działania stymulujące rozwój psychofizyczny i społeczny dziecka.

pkt 17 otrzymuje brzmienie:

Organizację WWR reguluje Procedura Wczesnego Wspomagania Rozwoju
w Przedszkolu nr 8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi
w Staszowie.

Nowelizacja Statutu - Aneks Nr 2 został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi
w Staszowie w dniu 14.09.2021r Nr P/2/2021/2022/U/6

Dyrektor Przedszkola nr 8

im. J. Ch. Andersena

z Oddziałami Integracyjnymi

w Staszowie


Nowelizacja
Statutu
Przedszkola nr 8 im. J. Ch. Andersena
z Oddziałami Integracyjnymi
w Staszowie

Aneks nr 1

Rozdział 6

Organizacja pracy przedszkola

§ 20 pkt 3 uchyla się

Nowelizacja Statutu - Aneks Nr 1 został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi
w Staszowie w dniu 06.02.2019r Nr P/4/2018/2019/U/3

Dyrektor Przedszkola nr 8 im. J. Ch. Andersena

z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie
Załącznik do Uchwały P8/2017/2018/U/1
Rady Pedagogicznej z dnia 30.11.2017r.

STATUT
PRZEDSZKOLA NR 8
IM. J. CH. ANDERSENA
Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI
W STASZOWIE

Spis treści
Rozdział 1 3
Postanowienia ogólne 3
Rozdział 2 6
Cele i zadania przedszkola. 6
Rozdział 3 13
Sposób realizacji zadań przedszkola 13
Rozdział 4 17
Formy współdziałania z rodzicami 17
Rozdział 5 18
Organy przedszkola i ich kompetencje 18
Rozdział 6 24
Organizacja pracy przedszkola 24
Rozdział 7 26
Zadania, wicedyrektora, nauczycieli i innych pracowników przedszkola 26
Zadania Pracowników administracyjno - obsługowych 31
Rozdział 8 34
Prawa i obowiązki wychowanków 34
Rozdział 9 36
Postanowienia końcowe 36

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejszy Statut został opracowany na podstawie:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ
PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.),
Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami),
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908) .
ROZPORZĄDZENIE MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i przedszkoli - podpisane 17 marca 2017. (Dz. U. z 2017r., poz. 649)
ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 14 lutego w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. , poz.356)
ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1646)
ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U.
z 2017 r., 1578)
ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017, poz. 1616).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532)
§ 2
Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:
przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole nr 8 im. J. CH. Andersena
z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą przy ulicy Kilińskiego 20 28 -200 Staszów
dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola nr 8 im. J.Ch. Andersena
z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie;
radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Przedszkola
nr 8 im. J. CH. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie;
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku Dz. U. z 2017, poz. 59);
statucie - należy przez to rozumieć Statut Przedszkola nr 8 im. J. Ch. Andersena
z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie;
wychowankach - należy przez to rozumieć dzieci realizujące wychowanie przedszkolne; rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
nauczycielu - wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono grupę w przedszkolu;
organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty;
organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Staszów z siedzibą przy ulicy Opatowskiej 31, 28 – 200 Staszów
MEN- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§ 3
Przedszkole używa pieczęci:
podłużnej z napisem: „Przedszkole nr 8 im J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi
w Staszowie, ul. Kilińskiego 20, NIP 8661545982, REGON 291178360, tel. (15) 864 14 84
podłużnej z napisem: Dyrektor Przedszkola mgr Alicja Misiak;
podłużnej z napisem Wicedyrektor Przedszkola mgr Iwona Grzybowska;
podłużnej z napisem: Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 8 w Staszowie;
podłużnej z napisem: Przewodniczący Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 8 w Staszowie mgr Karolina Nowak
z napisem Główny Księgowy Agata Karwacka ;
podłużnej z napisem Intendent Renata Gawłowska;
w tabeli dotyczącej podatku VAT zawierającej: tytuł , Tylko z czynnościami opodatkowanymi, Tylko z czynnościami nieopodatkowanymi, Tylko z czynnościami nieopodatkowanymi, W części z czynnościami opodatkowanymi podlegającemu odliczeniu wg ustalonego współczynnika struktury sprzedaży; kwotę ;
w tabeli dotycząca opisu faktur zawierającej: Sprawdzono pod względem merytorycznym, data, podpis, wydatek mieści się w zatwierdzonym planie finansowym na rok ….., kwota…, zł …gr., słownie……; konto W- n, symbol podziału klasyfikacji, kwota, konto Ma, data…. Zatwierdzono do wpłaty, pieczęć i podpis, dyrektor ;
dotyczącej zamówień publicznych z napisem: Zakupu dokonano z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.07.2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 z późn. zm.) Na niezbędne potrzeby placówki. Wydatek znajduje pokrycie w z napisem: Zapłacono przelewem, Nr…... w dniu…… 20…r.
Przedszkole używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się w dokumentacji przedszkola zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt.
Wymienione w ust. 1 i 2 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego upoważnione.
polanie finansowym na rok…….. Dział….. Rozdział…..§ …..Data…. Podpis……….. ;
z napisem: Stwierdzam zgodność z oryginałem, Staszów, dn.…… ;

Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola.
§ 4
1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
2. Zadania:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w: fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, możliwości percepcyjnych
i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, prezentowania wytworów pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz rozwoju dziecka;
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) systematyczne uzupełnianie (zgoda rodziców) realizowanych treści wychowawczych
o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
§ 5
1. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona w przedszkolu polega w szczególności na:
1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
2) rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu;
3) wspieraniu potencjału rozwojowego dziecka;
4) stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa z życiu przedszkola oraz środowisku społecznym
3. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika
w szczególności:
1) z niepełnosprawności ;
2) z niedostosowania społecznego,
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
4) z zaburzeń zachowania lub emocji,
5) ze szczególnych uzdolnień,
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
8) z choroby przewlekłej,
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych, wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny;
11) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem
za granicą.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
6. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w szczególności psycholog, logopeda, terapeuta autyzmu, terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagodzy; zwani dalej „specjalistami”.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) dziecka;
2) rodziców dziecka;
3) dyrektora przedszkola,
4) nauczyciela wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej;
6) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia,
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
4) porad i konsultacji, warsztatów.
9. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
10. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.
11. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, oraz
z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola.
12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami dziecka;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi zwanymi dalej „poradniami”
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci;
6) Dyrektor przedszkola uzgadnia z podmiotami wskazanymi w ust. 12 warunki współpracy.
13. Celem udzielanej rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
1) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;
2) rozwijanie ich umiejętności wychowawczych;
§ 6
1. Kształcenie, wychowanie i opiekę uczniów niepełnosprawnych organizuje się
w integracji z dziećmi pełnosprawnymi w przedszkolu. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust 3 ustawy, zwanej dalej „programem”, określa w szczególności:
1) zakres i sposób dostosowania odpowiedniego programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem,
2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem
3) formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej
oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane
4) działania wspierające rodziców dziecka oraz w zależności od potrzeb – zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci, innych form wychowania przedszkolnego
5) zajęcia rewalidacyjne oraz inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka
7) dostosowanie warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających
to kształcenie
3. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio
do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola poprzez:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie
ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, zwanej „dalej” ustawą,
4) oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidulane potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;
5) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;
6) przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.
4. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności rozwijanie umiejętności komunikacyjnych przez:
1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niewidomego;
2) naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się, w szczególności wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) – w przypadku wychowanka niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem;
3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne
- w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
5. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia
z wychowankiem, zwany dalej „zespołem”.
6. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania wychowanka , uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.
7. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
Program opracowuje się w terminie:
1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym wychowanek rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego albo kształcenie odpowiednio w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
2) 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
8. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału lub nauczyciel wspomagający w oddziale integracyjnym, do którego uczęszcza wychowanek.
9. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.
10. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:
1) na wniosek dyrektora przedszkola, przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela,
2) na wniosek lub za zgodą rodziców wychowanka – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
11. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania wychowanka , uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców wychowanka – z innymi podmiotami.
12. Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają w szczególności:
1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia;
2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela,
3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanka, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo wychowanka w życiu przedszkolnym , a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne indywidualnie
lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie – także napotykane trudności w zakresie włączenia wychowanka w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.
13. Rodzice wychowanka mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także
w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. Dyrektor przedszkola, zawiadamia pisemnie, rodziców wychowanka o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.
14. Rodzice wychowanka otrzymują kopię:
1) wielospecjalistycznych ocen
2) programu
15. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanka , jego rodziców, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z wychowankiem , a także innych osób uczestniczących
w spotkaniu zespołu.
§ 7
1. W przedszkolu zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego,
z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. W przedszkolu w którym kształceniem specjalnym są objęci wychowankowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone,
zatrudnia się dodatkowo: 1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych
lub specjalistów
3. W przedszkolu, w którym kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne
niż wymienione w ust. 2 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo:
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym
lub specjalistów
2) pomoc nauczyciela – z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. Dyrektor przedszkola uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanków niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie.
5. Dyrektor przedszkola powierza prowadzenie zajęć odpowiednich ze względu
na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanków , w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne
i socjoterapeutyczne nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności wychowanka.
§ 8
1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
2. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym
lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
3. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie
do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji i rewalidację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.
§ 9
1. Przedszkole rozwija u dzieci poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej poprzez:
1) wprowadzanie w zajęcia treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego kraju, województwa, regionu, miasta;
2) organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych
3) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach przedszkola;
4) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych.
5) pielęgnowanie tradycji związanych z miastem, miejscowością, najbliższym środowiskiem;
6) organizowanie na życzenie rodziców nauki religii.
Rozdział 3
Sposób realizacji zadań przedszkola

§ 10
1. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki
w szkole poprzez:
1) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej, interwencji specjalistycznej;
2) informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniach dziecka, osiąganych
przez nie sukcesach i niepowodzeniach;
3) informowanie o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami;
4) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych
w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach;
5) upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach;
§ 11
1. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następujący sposób:
1) dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, Ośrodka Pomocy Rodzinie;
2) jeżeli o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do OPR rodzic lub opiekun, dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej informacji lub pomocy w załatwieniu sprawy;
3) jednorazowej pomocy może udzielić, na wniosek zainteresowanego rodzica Rada Rodziców z własnych środków lub organizując akcje na rzecz będącego w potrzebie.

§ 12
1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu:
1) opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele,
w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola;
2) rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym;
3) dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze – leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające;
4) zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
5) sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie oraz:
a) w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18oC; przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony
i powiadamia o tym organ prowadzący,
b) dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15oC lub jest niższa a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci,
c) stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju
ich działalności.
6) dzieci na pobyt całodzienny korzystają z posiłków przygotowanych w przedszkolu, estetycznie podanych, zgodnych z normami żywieniowymi;
7) korzystanie z posiłków przez dzieci na pobyt skrócony oraz przez dzieci alergiczne, uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami dziecka, z uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy przedszkola;
8) wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej,
9) w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia
o tym nauczycielki lub dyrektora placówki, a po każdej chorobie zakaźnej przedłożyć zaświadczenie od lekarza o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola;
10) w razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest :
a) udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
b) niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,
c) powiadomić rodziców dziecka, w razie nieobecności dyrektora i wicedyrektora,
d) o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę;
2. Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty a w przypadku zbiorowego zatrucia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
§ 13
1. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:
1) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic.
Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem,
iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów;
2) osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej
i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel;
3) każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek
i spacerów obowiązującym w przedszkolu;
4) z w/w regulaminem są zapoznani rodzice;
5) każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi
w niej uczestniczącymi,
6) każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”,
7) w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest
do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren;
8) każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany
do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi;
9) przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony
przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;
10) jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących
się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać
je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola;
11) teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony;
12) dyrektor raz w roku dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa;
13) z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
§ 14
1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo:
1) Dzieci powinny być przyprowadzane do placówki w godzinach np. 6.00- 8 00 .
2) W przypadku spóźnienia lub nieobecności dziecka w danym dniu fakt ten zgłaszany jest telefonicznie pracownikom przedszkola, notowany w zeszycie zgłoszeń.
3) Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo
w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
4) Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować
je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać pracownikom placówki w sali zajęć. Od momentu przekazania odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponosi przedszkole.
5) Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez osobę upoważnioną (na piśmie) przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili.
6) Rodzice mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach upoważniać określoną osobę do jednorazowego odbioru dziecka z placówki. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.
7) Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe /sentencję sądu/.
8) Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał,
że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
9) W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicem dziecka.
10) Jeśli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców.
11) W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji
o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami .
12) Dziecko wezwane do domu przez domofon powinno być sprowadzone przez panią woźną. W wypadku jej nieobecności opiekun zobowiązany jest wejść do sali.
13) Dzieci powinny być odbierane z placówki w godzinach 13.00 – 16.00, wcześniejszy odbiór powinien być zgłaszany nauczycielowi. W momencie przekazania dziecka osobie odbierającej, ta przejmuje odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.Rozdział 4
Formy współdziałania z rodzicami
§ 15
1. Rodzice mają prawo do:
1) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
2) dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowywania ich dzieci;
3) rzetelnej informacji o postępach i zachowaniu dziecka;
4) wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola w razie problemów wychowawczych;
5) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania poprzez swoich przedstawicieli na sprawy przedszkola;
6) zapoznania się z realizowanym programem i planami pracy w danym oddziale;
7) wyrażania i przekazywania opinii i wniosków na temat pracy przedszkola dyrektorowi, organowi prowadzącemu i nadzorującemu poprzez swoje przedstawicielstwa, np. Radę Rodziców;
8) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka.
2. Rodzice mają obowiązek:
1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich;
2) starać się wzmacniać wysiłki przedszkola ukierunkowane na wszechstronny rozwój wychowanków;
3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola, informować nauczyciela wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka;
4) angażować się, jako partnerzy, w działania przedszkola, aktywnego udziału
w wyborach i współdziałaniu w Radzie Rodziców;
5) informować nauczycieli i dyrektora o sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie
i postępy dziecka;
6) terminowo wnosić opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wg wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący;
7) przyprowadzać do przedszkola zdrowe dzieci;
8) przestrzegać czasu pracy przedszkola;
9) przestrzegać niniejszego statutu;
10) przestrzegać uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
11) zapewnić regularne uczęszczanie do przedszkola dzieciom podlegającym obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;
12) wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.
3. Do form współpracy przedszkola z rodzicami należą:
1) zebrania ogólne i grupowe;
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, psychologiem, logopedą, terapeutami;
3) zajęcia otwarte;
4) kąciki dla rodziców;
5) imprezy, uroczystości przedszkolne;

Rozdział 5
Organy przedszkola i ich kompetencje
§ 16
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
2. Dyrektor placówki w szczególności:
1) kieruje działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe placówką może kierować osoba niebędąca nauczycielem, wtedy
nie może sprawować nadzoru pedagogicznego/
3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową
i gospodarczą obsługę przedszkola;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole ;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielom ubiegającym się o wyższy stopień awansu zawodowego;
10) nadaje nauczycielowi stażyście stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
11) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
12) Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu.
Do jego zadań w tym zakresie należy:
a) powołanie zespołów składających się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem;
b) wyznaczanie osoby koordynującej pracą zespołu;
c) na podstawie zaleceń zespołu ustalenie dla dziecka formy, sposobu oraz okresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiaru godzin,
w którym poszczególne formy będą realizowane;
d) informowanie na piśmie rodziców dziecka o ustalonych dla dziecka formach, sposobach oraz wymiarze godzin;
e) decydowanie o wcześniejszym zakończeniu udzielania dziecku danej formy pomocy na podstawie wcześniejszej oceny efektywności tej pomocy, dokonanej przez zespół planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
f) informowanie rodziców na piśmie o terminie spotkania zespołu planującego
i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
g) wnioskowanie o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej.
13) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno - gospodarczą przedszkola;
14) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami;
15) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem i na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.
16) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;
3. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków
w przypadkach określonych w statucie.
4. Przepis ust. 3 nie dotyczy ucznia objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola ;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.
6. Dyrektor placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami.
7. W przypadku nieobecności dyrektora placówki zastępuje go wicedyrektor
a w przypadku nieobecności dyrektora i wicedyrektora - inny nauczyciel.
8. Dyrektor w wykonywaniu swych zadań współpracuje z organem prowadzącym, organem nadzoru pedagogicznego przedszkola, związkami zawodowymi i instytucjami wspierającymi Przedszkole.
§ 17
1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki
w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania
i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział,
z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą
lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora placówki, organu prowadzącego placówkę
lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej
oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
6. Dyrektor placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
oraz informacje o działalności przedszkola.
7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej w szczególności należy:
1) zatwierdzanie planów pracy placówki;
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w placówce,
po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,
w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.
8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;
2) projekt planu finansowego przedszkola;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
9. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.8, niezgodnych z przepisami prawa.
10. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
11. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia
jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
12. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian
i przedstawia do uchwalenia.
13. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.
14. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające
i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
15. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
16. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej
są protokołowane.
17. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.
§ 18
1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, którą reprezentuje ogół rodziców wychowanków.
2. W skład oddziałowych rad rodziców wchodzą:
1) po trzech przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w jawnych wyborach
przez zebranie rodziców danego oddziału;
2) Spośród rodziców wybranych do Rady Oddziałowej wyłania się w drodze tajnych wyborów Radę Rodziców Przedszkola.
3) 3)Za wybranych do Rady Rodziców uważa się ośmiu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
4) 4)Rada Rodziców składa się z przewodniczącego, z–cy przewodniczącego, skarbnika, sekretarza, komisji rewizyjnej, w skład której wchodzi 4 członków Rady Rodziców.
5) Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący.
3. W wyborach do rady rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli
rad oddziałowych, do rady rodziców odpowiednio przedszkola .
5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
6. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
7. Do kompetencji rady rodziców należy opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
8. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
9. Fundusze gromadzone przez radę rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców.
10. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami
na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone
przez radę rodziców.
§ 19
1. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami przedszkola przez:
1) zarządzenie wewnętrzne dyrektora przedszkola;
2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń na korytarzu w pierwszej części budynku przedszkola;
3) zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi, rodziców
z nauczycielami.
2. Wszystkie organy przedszkola współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i opieki mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo dzieci oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów przedszkola.
3. Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia, tolerancji
i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji
w granicach swoich kompetencji.
4. Rodzice przedstawiają wnioski i opinie organom przedszkola - Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej poprzez swoją reprezentację - Radę Rodziców.
5. Rada Rodziców przedstawia swoje wnioski i opinie Dyrektorowi przedszkola lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń
tych organów.
6. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
7. Wszystkie organy zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
8. Koordynatorem współdziałania organów zespołu jest dyrektor przedszkola, który:
1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji;
2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola;
3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola
o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach;
4) organizuje spotkania przedstawicieli organów przedszkola.
9. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami przedszkola
lub wewnątrz niego, dyrektor przedszkola jest zobowiązany do:
1) zbadania przyczyny konfliktu,
2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia
o niej przewodniczących organów będących stronami.
10. Spory pomiędzy dyrektorem przedszkola a innymi organami zespołu rozstrzyga,
w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący przedszkole albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.


Rozdział 6
Organizacja pracy przedszkola
§ 20
1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych zadań /np. integracja/, a nauczyciele sprawujący opiekę w danym oddziale przyjmują całkowitą odpowiedzialność za zdrowie
i bezpieczeństwo dzieci.
2. W zależności od możliwości placówki dyrektor dąży do zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności poprzez umożliwienie nauczycielowi prowadzenia swego oddziału przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
3. W przypadku konfliktu nauczyciel-rodzic, w celu ustalenia nieprawidłowości
w postępowaniu nauczyciela w stosunku do dziecka może nastąpić zmiana nauczyciela
po przeprowadzeniu rozmowy dyrektora z nauczycielem i nauczyciela z rodzicami
w obecności dyrektora. W rozmowie tej nauczyciel ma prawo przedstawić w sposób rzeczowy swój punkt widzenia i bronić sposobu swego postępowania. Dyrektor winien
do końca rozstrzygnąć problem wyczerpując wszelkie swoje kompetencje a wyniki swego działania może przedstawić radzie pedagogicznej.
4. Konflikt wynikający ze stosunku pracy regulują odrębne przepisy.
§ 21

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.
2. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego utworzył stanowisko wicedyrektora.
§ 22
1. Na terenie przedszkola nie mogą działać żadne partie polityczne.
2. W przedszkolu mogą działać wolontariusze.
3. Za zgodą organów przedszkola na jego terenie mogą działać stowarzyszenia.
4. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych dla kandydatów na nauczycieli.
5. W roku szkolnym na zasadzie skierowania mogą być przyjęci uczniowie w celu
odbycia praktyki w kuchni przedszkola. Praktyka ta jest nieodpłatna.
6. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy
§ 23
1. Przedszkole do realizacji celów statutowych posiada następujące pomieszczenia:
sale dydaktyczne z odpowiednim wyposażeniem, salę gimnastyczną, korytarze, gabinety specjalistyczne, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora, szatnię, zaplecze kuchenne, pomieszczenia gospodarcze i sanitarne, pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi oraz plac zabaw z odpowiednim wyposażeniem.
2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu
w pomieszczeniach przedszkola i na placu zabaw.
3. Dla zapewnienia właściwych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, dyrektor przeprowadza raz w roku szkolnym kontrolę pod kątem zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków w placówce, z której sporządzany jest protokół na piśmie.
§ 24
1. Arkusz organizacji przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.
2. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 3, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacji związkowych reprezentatywnych
w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.
3. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola dyrektor przedszkola,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
5. W przypadku wprowadzenia do 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
6. Czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w uzgodnieniu z radą rodziców.
§ 25
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola.
2. W okresie ferii zimowych i przerw świątecznych organizację działalności Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z rodzicami.
3. Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie, od godziny 6.00 do godziny 16.00
4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest od godziny 6.00
do godziny 16.00.
5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców czas przeznaczony na realizację podstawy programowej poszczególnych oddziałów może być przesunięty w czasie, ale nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
6. Pobyt dziecka w Przedszkolu do 5 godzin dziennie jest bezpłatny w zakresie realizowania podstawy programowej.
7. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej ustala Rada Gminy w Staszowie.
8. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.
9. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin.
10. Warunki korzystania z wyżywienia, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.
11. Koszty wyżywienia dziecka (tzw. wsad do kotła) w pełni pokrywane są przez rodziców, w rozliczeniu miesięcznym, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.
Rozdział 7
Zadania, wicedyrektora, nauczycieli i innych pracowników przedszkola
§ 26
1. Zadania wicedyrektora przedszkola:
1) realizacja statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,
w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
2) tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach;
3) rozpoznawanie potrzeb, możliwości, zdolności i zainteresowań wychowanków
i wspieranie ich w rozwoju;
4) realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu przedszkola;
5) udział w posiedzeniach i pracach Rady Pedagogicznej;
6) aktywne uczestnictwo w WDN na terenie placówki, oraz w różnych formach doskonalenia zawodowego poza jej terenem;
7) systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej;
8) dokonywanie ewaluacji pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej;
9) podejmowanie działań w zakresie integracji środowiska rodzinnego dziecka
i najbliższego środowiska społecznego;
10) współdziałanie ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i zdrowotnej;
11) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej określonej odrębnymi przepisami;
12) wykonywanie poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy placówki zgodnie
z arkuszem organizacyjnym przedszkola i rocznym planem pracy;
13) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.;
14) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
15) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających
z działalności przedszkola.
§ 27
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczo- opiekuńczą oraz odpowiada
za jakość i wyniki tej pracy a także bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem;
2) otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
3) prawidłową organizację procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego,
4) wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
5) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
6) tworzenie warsztatu pracy, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział
w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
7) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci, informowanie rodziców o ich osiągnięciach i problemach oraz kierunkach pracy
z dzieckiem;
8) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności
lub zainteresowań;
9) rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
10) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty
z rodzicami
11) doskonalenie umiejętności merytorycznych; odpowiedzialność za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zobowiązanie do jej analizowania, diagnozowania i samooceny;
12) aktywny udział we wszystkich zebraniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia wewnętrznego;
13) aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
14) przestrzeganie dyscypliny pracy;
15) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, diagnozy dziecka a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola,;
16) kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;
17) dbanie o estetykę i wystrój powierzonej sali;
18) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
19) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
20) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
21) prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), ewaluacja działań,
22) przekazanie na piśmie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki
w szkole do 30 kwietnia danego roku szkolnego.
3. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:
1) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych, bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc
w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
4) właściwe organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;
5) utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem, logopedą i innymi specjalistami;
6) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności
na niepowodzenia;
7) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi;
8) okazywanie troski i życzliwości każdemu dziecku;
9) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
10) współdziałanie z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną innymi specjalistycznymi poradniami;
11) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych;
12) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;
13) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;
14) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.
§ 28
1. Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne w przedszkolu, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców
i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
§ 29
1. Do zadań psychologa należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier
i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;
3) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym dzieci
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
b) udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
§ 30
1. Do zadań nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudniani dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego
oraz współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym należy w szczególności:
1) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie
i innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w programie;
2) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracę wychowawczą z dziećmi niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
3) uczestniczenie w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych
w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;
4) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
5) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.
§ 31
1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługowi. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno- obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia
w ładzie i czystości.
2. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola
w oparciu o obowiązujące przepisy i znajdują się one w aktach osobowych pracowników placówki.
3. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi podlegają bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.
4. Pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni w Przedszkolu to:
1) główna księgowa
2) sekretarka
3) intendent
4) szef kuchni
5) pomoc kuchenna
6) woźna oddziałowa
7) pracownik prac lekkich.
Zadania Pracowników administracyjno - obsługowych
1. Zadania głównej księgowej w przedszkolu:
1) Główna księgowa jest koordynatorem i kontrolerem wszystkich operacji finansowych
i gospodarczych w przedszkolu. Podlegają jej wszystkie sprawy dotyczące gospodarowania majątkiem przedszkola i środkami finansowymi bez względu
na to, kto nimi gospodaruje.
2) w realizacji swoich działań współdziała z Wydziałem Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej w Staszowie, Urzędem Skarbowym, ZUS-em, instytucjami ubezpieczeniowymi, GUS, itp.
3) główna księgowa odpowiada za całokształt spraw finansowych i gospodarczych
pod względem formalno – prawnym.
2. Zadania sekretarki w przedszkolu:
1) kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym,
2) prowadzenie prawidłowego przebiegu dokumentów, sprawozdań, pism, listów,
3) kontrolowanie terminów i przekazywanie informacji innym komórkom,
4) sporządzanie stosownej dokumentacji związanej z pracą sekretariatu,
5) wydawanie delegacji służbowych
6) prowadzenie powierzonych teczek z dokumentacją przedszkola,
7) wykonywanie innych zadań administracyjnych zleconych przez dyrektora,
8) przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i tajemnicy służbowej
3. Zadania intendenta w przedszkolu:
1) zaopatrywanie przedszkola w produkty żywnościowe, artykuły gospodarcze
oraz inne przedmioty wynikające z potrzeb placówki,
2) przestrzeganie norm wydatków na żywienie,
3) codzienne wydawanie produktów żywnościowych, środków czystości, zgodnie
z zapotrzebowaniem,
4) prowadzenie dokumentacji: magazynowej, dzienników żywieniowych: sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem,
5) przestrzeganie zgodności kartotek ze stanem magazynu,
6) planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością
oraz umieszczanie jadłospisu do wiadomości rodziców,
7) przestrzeganie prawidłowego stanu higienicznego magazynu żywnościowego
8) przestrzeganie dat ważności produktów,
9) prawidłowe wykorzystanie stawki żywieniowej,
10) przestrzeganie zasady odpowiedzialności materialnej za przydzielone magazyny,
11) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywania posiłków zgodnie z przeznaczeniem).
4. Zadania szefa kuchni :
1) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;
2) przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;
3) pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą, dbanie o ich racjonalne zużycie;
4) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;
5) utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;
6) pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepidu;
7) znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;
8) natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich
nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;
9) wzorową czystość kuchni, przyległych pomieszczeń, sprzętów, naczyń.
10) wzorową czystość osobistą odzieży ochronnej (czepek, nie lakierowane paznokcie bez biżuterii).
11) jest bezpośrednim zwierzchnikiem pomocy kuchennej
12) współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;
5. Zadania pomocy kuchennej:
1) pomoc szefowi kuchni w przyrządzaniu posiłków i wydawaniu posiłków
2) obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;
3) rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;
4) przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi szefa kuchni
5) pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;
6) mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;
7) sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szaf ze sprzętem kuchennym;
8) wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac;
9) współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;
6. Zadania woźnej oddziałowej :
1) przestrzeganie ustalonego w przedszkolu czasu pracy i wykorzystywania go w sposób najbardziej efektywny;
2) stosowanie się do poleceń nauczyciela
3) współpraca z nauczycielką grupy w organizowaniu opieki i wychowaniu dzieci;
4) sprawowanie doraźnej opieki nad dziećmi w czasie chwilowej, ważnej nieobecności nauczyciela w sali;
5) towarzyszenie nauczycielowi podczas zabaw i zajęć z dziećmi, jeżeli w danym czasie nie wykonuje innych powierzonych zadań;
6) towarzyszenie w spacerach, wyjściach poza teren przedszkola oraz w imprezach
i uroczystościach grupowych;
7) przygotowywanie pomocy wg zaleceń nauczyciela oraz sprzątanie po zajęciach;
8) udział w dekorowaniu sali przedszkolnych;
9) bezwzględne przebywanie z dziećmi w czasie ich pobytu w szatni oraz pomoc
w czynnościach samoobsługowych;
10) codzienne nienaganne utrzymywanie porządku w sali, łazience oraz dodatkowo
w przydzielonych pomieszczeniach;
11) wykonywanie w okresie wakacji, oprócz czynności codziennych, całkowitego porządkowania przydzielonych pomieszczeń oraz innych pomieszczeń i sprzętu
w przedszkolu;
7. Zadania pracownika do prac lekkich :
1) zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki;
2) codzienna kontrola obiektu pod kątem zabezpieczenia przed kradzieżą, pożarem;
3) codzienny obchód ogrodu i usuwanie przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu dzieci;
4) podejmowanie doraźnych, niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki
przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń;
5) dokonywanie napraw sprzętów, zabawek, urządzeń;
6) wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe;
7) utrzymywanie wzorowej czystości i porządku na stanowisku pracy;
8) właściwe gospodarowanie powierzonym sprzętem, narzędziami, materiałami;
9) utrzymania we wzorowej czystości i porządku stanowiska pracy
10) odpowiedzialności za powierzony sprzęt, narzędzie, materiały i oszczędnie
nimi gospodarowanie
11) przestrzegania zasad BHP i przepisów ppoż. oraz dyscypliny pracy.
12) wykonywanie innych żądań zleconych przez dyrektora związanych z organizacją pracy placówki.
8. W Przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy, niewymienione w ust. 1, jeżeli zaistnieje potrzeba wynikająca ze zmian organizacyjnych lub poszerzenia samodzielności placówki przez organ prowadzący Przedszkole.
9. Pracownicy samorządowi zobowiązani są do współdziałania z nauczycielami
i wspomagania ich w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla dobra dziecka.
10. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala Dyrektor Przedszkola, kierując się organizacją i potrzebami placówki.
11. Każdy pracownik zobowiązany jest do:
1) dbałości o mienie Przedszkola;
2) współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę pracy;
3) przestrzegania przepisów bhp i dyscypliny pracy;
4) powiadamiania Dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych z działalnością Przedszkola;
5) przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nieujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców.
Rozdział 8
Prawa i obowiązki wychowanków
§ 32
1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) poszanowania jego godności osobistej;
3) życzliwego i podmiotowego traktowania;
4) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
5) akceptacji jego osoby;
6) różnorodności doświadczeń;
7) wypoczynku, kiedy jest zmęczone;
8) prawidłowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole;
9) korzystania z wszelkich urządzeń i pomocy dydaktycznych znajdujących się na stanie przedszkola.
2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek do:
1) przestrzegania Kodeksu Przedszkolaka;
2) poszanowania mienia w przedszkolu;
3) stosowania się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej.;
4) postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i współżycia w grupie rówieśniczej;
3. Dziecko może być skreślone z listy w wypadku:
1) nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu na piśmie do dyrektora przedszkola, pomimo licznych pism ze strony przedszkola;
2) nie wniesienia płatności za przedszkole trwającego dłużej niż 3 miesiące;
3) Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
4) W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków, dyrektor zobowiązany jest do podjęcia następujących działań:
a. zawiadomienia rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy
z przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka;
b. zaproponowania rodzicom i dziecku odpowiedniej pomocy;
c. zawiadomienia organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny
o zaistniałym problemie i o zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków.
§ 33
1. Ustala się tryb rozstrzygania skargi, w której stroną jest dziecko /dotyczy nieprzestrzegania praw dziecka/:
1) rodzic zgłasza skargę w ciągu 3 dni od zajścia wraz z uzasadnieniem do dyrektora przedszkola, który ją niezwłocznie rozpatruje;
2) jeśli skarga wniesiona jest ustnie dyrektor sporządza notatkę w obecności rodzica, który ją podpisuje;
3) dyrektor rejestruje sprawę w Rejestrze Skarg i Wniosków;
4) o rozstrzygnięciu skargi dyrektor powiadamia zainteresowana osobę pisemnie;
5) w przypadku, gdy rozstrzygnięcie skargi jest nie satysfakcjonujące rodzic może złożyć skargę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
6) skargi, w których stroną jest pracownik przedszkola rozpatruje Dyrektor.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 34
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:
pracowników, rodziców i dzieci.
4. Dla zapewnienia znajomości statutu przez osoby zainteresowane, udostępnia się statut
na stronie przedszkola, w sekretariacie, u dyrektora przedszkola.:
5. Regulaminy organów przedszkola nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
Rada pedagogiczna upoważnia dyrektora przedszkola do opracowania i opublikowania ujednoliconego tekstu statutu po każdej nowelizacji.

08-10-2022, Agata Karwacka
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.