Przedszkole nr 8 im. J.Ch. Andersena
tel/fax: 15 864 1484

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 8 im. Jana Christiana Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 8 im. Jana Christiana Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie.

Data publikacji strony internetowej: 2013-07-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona nie była aktualizowana.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
  • Zwiększając odstępy w tekście następuje utrata treści,
  • Nie zawarto poprawnie sformułowanego tytułu opisowego strony internetowej,
  • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-04. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Karwacka, pnr_8@vp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 864 14 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Nr 8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie, Kilińskiego 20, 28-200 Staszów

1.W budynku znajdują się 3 wejścia. Brak utrudnień przy wejściu.

2.Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.

3.Są pochylnie. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4.Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

5.Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

6.Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

7.Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

8.Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

10-04-2022, Agata Karwacka
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.