Przedszkole nr 8 im. J.Ch. Andersena
tel/fax: 15 864 1484

Europejski Plan Rozwoju

PRZEDSZKOLE NR 8 IM. J.CH. ANDERSENA

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W STASZOWIE

UL KILIŃSKIEGO 20

28-200 STASZÓW

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 8
W STASZOWIE NA LATA 2018-2019

TYTUŁ:

„KREATYWNY NAUCZYCIEL EUROPEJSKIEGO PRZEDSZKOLA”

Nasze przedszkole jako jedno z pierwszych w Polsce wdrożyło edukację leśną i terenową. Realizujemy takie działania od dwóch lat, poszerzamy ich zakres, promujemy i modyfikujemy. Chcemy zmienić metody pracy, formę i organizację zajęć, i odejść od tradycyjnych sposobów pracy z dziećmi. Chcemy, żeby zajęcia były atrakcyjne, zwiększyła się ich efektywność, w zgodzie
z potrzebami dzieci i nauczycieli, blisko natury, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jakość relacji i umiejętności wsłuchiwania się w emocje dzieci i własne. Uczestnictwo w kursach w dużym stopniu może się przyczynić do ich realizacji . Oferta wybranych kursów gwarantuje nam zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących organizowania zajęć poza przedszkolem, np. w lesie lub
w innych miejscach. Zajęcia w terenie będą łączone z nauką języka. Nauczyciele nie znający do tej pory języka angielskiego już rozpoczęli jego naukę w związku z ewentualnym udziałem
w projekcie. Edukacja blisko natury, poza przedszkolną salą, oparta o partnerskie relacje jest szczególnie ważna w oddziałach do których uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością
i zaburzeniami rozwoju (szczególnie autyzm).Oczekujemy, że zdobyte podczas kursów umiejętności wpłyną na modyfikację stosowanych metod nauczania i wzbogacą nas o nowe pomysły, które ułatwią indywidualną pracę z dzieckiem i uchronią nas - nauczycieli przed tzw wypaleniem zawodowym. To zwiększy motywację dzieci do podejmowania wielokierunkowej aktywności stymulującej ich wszechstronny rozwój, a nauczycielowi umożliwi stosowanie takich rozwiązań monitorowania i planowania swojej pracy, które będą współgrały z ideą podmiotowego traktowania dziecka. Zdobyte wiadomości oraz umiejętności zaowocują projektami oraz programami, a także zorganizowaniem konferencji, szkoleń, z których będą mogli korzystać wszyscy pracownicy przedszkola. Wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytej podczas kursów w międzynarodowej grupie oraz kontakty z nauczycielami z krajów, w których nauczanie dzieci niepełnosprawnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest bardziej zaawansowane i efektywne, przyczyni się do podniesienia naszych kompetencji w zakresie sposobów radzenia sobie z takimi dziećmi, a także dostosowania metod nauczania do poziomu możliwości dzieci ze środowisk defaworyzowanych. Dzięki wysokiemu poziomowi i jakości pracy zapewnimy wszystkim dzieciom dobry start oraz rozwój kompetencji społeczno - emocjonalnych niezbędnych do podejmowania właściwych wyborów i osiągania sukcesów edukacyjnych oraz samodzielności. Ponadto szkolenia i spotkania nauczycieli z różnych krajów przyczynią się do rozwijania kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, tolerancji, zwalczania dyskryminacji i segregacji, przeciwdziałania agresji i przemocy. Efektem tego będzie edukacja naszych dzieci prowadząca do zrozumienia, tolerancji i otwartości na różnorodność innych kultur, religii, obyczajów. Pobyt w innym kraju wpływa na zmiany świadomości na kształtowanie się nowych postaw, ale również jest okazją do kontaktu z "żywym" językiem obcym, co w przypadku nauczyciela języka jest ważnym doświadczeniem. Używanie go w sytuacjach życia codziennego będzie miało znaczny wpływ na doskonalenie naszych kompetencji językowych. Zajęcia w zespole o międzynarodowym składzie zwiększą naszą wiedzę na temat systemów edukacyjnych innych krajów i pozwolą na wymianę doświadczeń nie tylko w wymiarze dydaktycznym, ale również w obszarze radzenia sobie z problemami w trudnych sytuacjach wychowawczych oraz w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością. Efektem udziału w projekcie będzie promocja placówki i regionu za granicą oraz nawiązanie nowych kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą w realizacji kolejnych projektów europejskich.

WYNIKI ANALIZY POTRZEB ŚRODOWISKA PRZEDSZKOLENGO, PRZEDSZKOLA NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W STASZOWIE

W perspektywie europejskiego rozwoju przedszkola placówka potrzebuje:

 • poznania nowoczesnych strategii pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  i wprowadzenia ich do praktyki przedszkolnej,
 • organizowania zajęć inaczej niż obecnie, tzn. jeszcze lepiej dostosować je do potrzeb rozwojowych dzieci (edukacja na wolnej przestrzeni, nowoczesne rozwiązania w pracy
  z dziećmi z zaburzeniami rozwoju)
 • poszukiwania alternatywnych metod edukacji przedszkolnej,
 • rozwijania i doskonalenia kompetencji językowych nauczycieli
 • profesjonalizacji kadry pedagogicznej - szkolenia europejskie w celu uzyskaniu certyfikacji na poziomie europejskim /Europas/,
 • wzmacniania profesjonalnego profilu nauczyciela poprzez wymianę doświadczeń
  i założenie sieci współpracy dobrych praktyk eTwinning.

Potrzeby przedszkola zostały zdiagnozowane na podstawie:

 • wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej
 • ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego
 • rozmów z rodzicami i przedstawicielami środowiska lokalnego
 • analizy dokumentacji przedszkola
 • ankiet dla rodziców i nauczycieli

CELE EUROPEJSKIEGO PLANU ROZWOJU PRZEDSZKOLA TO:

 • podniesienie poziomu jakości nauczania i wychowania poprzez zdobycie nowych kwalifikacji, umiejętności, doświadczeń w zakresie nowego wymiaru świadomości
  w określaniu rzeczywistych potrzeb rozwojowych dzieci (wprowadzenie leśnej i outdoorowej edukacji),
 • profesjonalizacja zawodu nauczyciela poprzez realizację idei partnerstwa, wzajemnego uczenia się, uczenia się przez całe życie,
 • stworzenie szansy dla nauczycieli o różnych specjalizacjach na doskonalenie warsztatu pracy opartego na dobrych praktykach i doświadczeniach szkół europejskich,
 • zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością oraz
  o różnych specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • zintegrowanie nauczania języka angielskiego z codziennymi zajęciami z dziećmi (CLIL)'
 • propagowanie innowacyjnych podejść dydaktycznych, z uwzględnieniem metod pracy wspomagających nauczanie kompetencji podstawowych, przekrojowych i kluczowych.

DZIAŁANIA W RAMACH EUROPEJSKIEGO PLANU ROZWOJU PRZEDSZKOLA
NA LATA 2018-2019

1. Utworzenie zespołu projektowego i wybór koordynatora.
2. Rejestracja przedszkola na platformie eTwinning.
3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zdobytymi podczas zagranicznych szkoleń
z pozostałymi beneficjentami projektu:
• organizowanie zajęć i przedsięwzięć, w czasie których zostaną wykorzystane wiedza
i umiejętności zdobyte na kursach,
• udostępnianie materiałów pozyskanych podczas kursów
• pomoc innym nauczycielom i specjalistom we wdrażaniu rozwiązań dydaktycznych
i wychowawczych poznanych w czasie mobilności
4. Nawiązanie współpracy z nauczycielami ze szkół europejskich na platformie eTwinning.
5. Wykorzystanie zdobytych umiejętności i kompetencji w różnych formach działań: w międzykulturowych projektach edukacyjnych, w konkursach tematycznych, w warsztatach, podczas dni otwartych, wycieczkach i imprezach zgodnych z Kalendarzem Imprez Przedszkolnych.
6. Promocja efektów projektu poprzez publikacje w lokalnej prasie, na forach internetowych.
7. Ewaluacja projektu.
8. Upowszechnienie produktów projektu, np. poprzez stronę internetową przedszkola, UMiG Staszów, platformę Youtube, Facebook, cyfrowe materiały edukacyjne.

EWALUACJA I UPOWSZECHNIANIE
1. Po realizacji projektu ponowne badanie kompleksowe: ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna programu,
2. Opinie użytkowników eTwinningu i innych mediów społecznościowych,
3. Publikacja produktów projektu - scenariuszy zajęć, opracowań, propozycji innowacji, publikacji metodycznych, komentarzy, m.in. na przedszkolnej platformie projektu POWER

16-12-2021, Agata Karwacka
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.